หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ก่อตั้งเนื่องในโอกาส ครบรอบ 60 ปี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งสถาบันได้ตั้งปณิธานว่า ปี 2563 นี้ สถาบันมีเป้าหมายในการมุ่งพัฒนา 3 ดี อันได้แก่ การศึกษาดี สิ่งแวดล้อมดี และสุขภาพดี เพื่อให้บริการบุคลากร นักศึกษาของ สจล. และประชาชนในพื้นที่กรุงเทพ ฯ ฝั่งตะวันออก และพื้นที่ใกล้เคียง ต่อมาจึงมีการดําเนินการจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร โดยได้รับแรงสนับสนุนจากคนไทยทั้งประเทศ เรียกได้ว่าสร้างโดยคนไทย เพื่อคนไทยทุกคน “ไทยทํา ไทยใช้ ไทยรอด” ก่อเกิดเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยจํานวน 60 เตียง ซึ่งโรงพยาบาลจะทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางการแพทย์เป็นพื้นที่ ดูแลรักษาผู้ป่วย พร้อมกับเป็น ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย นักออกแบบ และนักพัฒนา สามารถใช้พื้นที่โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นศูนย์วิจัยเทคโนโลยี ผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ รวมทั้งนวัตกรรมสําหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน ในวงกว้างต่อวงการแพทย์ไทยและในด้านการพึ่งพานวัตกรรมตนเองภายในประเทศ ลดการนําเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มูลค่ามหาศาล ในการนําเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งเป็นประโยชน์ในระดับสากลให้การช่วยเหลือแก่ประเทศที่ขาดแคลนเทคโนโลยีการแพทย์ในภาวะฉุกเฉิน

ตลอดจนเป็นการเปิดพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ และนักวิจัยไทยอย่างไร้ขีดจํากัดโดยโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ประกอบด้วย
  1. ส่วนบริการผู้ป่วยนอก (OPD : Out Patient Department)
  2. ส่วนผู้ป่วยใน (IPD : In Patient department) รองรับผู้ป่วยค้างคืนจํานวน 60 เตียง
  3. ส่วนวิจัยทางการแพทย ที่จะมีพื้นที่ วิจัย และทดสอบอุปกรณเครื่องมือแพทย์ เพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมทางการแพทย์