แผนดำเนินการก่อนสร้าง

ศ.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ สจล. ผู้บริหารคณะ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และผู้ออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ได้ระดมความคิดเห็น และวางแผนการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากในการดำเนินการ ซึ่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ให้บริการการรักษาประชาชนทั่วไป และบุคลากร นักศึกษาของ สจล. โรงพยาบาลจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางการแพทย์ เป็นพื้นที่ดูแลรักษาผู้ป่วย พร้อมกับเป็นศูนย์วิจัย โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย นักออกแบบ และนักพัฒนา สามารถใช้พื้นที่โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นศูนย์วิจัยเทคโนโลยี ผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ รวมทั้งนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในวงกว้าง

ต่อวงการแพทย์ไทย และในด้านการพึ่งพานวัตกรรมตนเองภายในประเทศ ลดการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มูลค่ามหาศาลในการนำเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งเป็นประโยชน์ในระดับสากลในช่วยเหลือแก่ประเทศที่ขาดแคลนเทคโนโลยีการแพทย์ ในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนเป็นการเปิดพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์และนักวิจัยไทยอย่างไร้ขีดจำกัด ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร สามารถร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 693-0-32393-4 ไทยทำ ไทยใช้ ไทยรอด ด้วยน้ำใจคนไทย!!